Dziś i Jutro

Fundacja
Ajak

Pomnażanie potencjału zdrowotnego to podstawowy warunek kształtowania wysokiej jakości życia…

Statut

S T A T U T   F U N D A C J I

„Fundacja AJAK”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja AJAK”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Adama Stankiewicz, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Celichowską w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 17, dnia 19.08.2020 repertorium A nr 6328/2020, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Konin.

§ 3

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. Decyzję o powołaniu jednostek organizacyjnych wskazanych w zdaniu powyżej podejmuje Zarząd Fundacji.

Zakres działania, strukturę organizacyjną oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników tych jednostek określa regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celami Fundacji są:

1. Wsparcie pacjentów i ich rodzin ze zdiagnozowaną atrezją dróg żółciowych, po przebyciu operacji metodą Kasai, oczekujących na przeszczep lub po przeszczepie wątroby;

2. Przeciwdziałanie powstawaniu zachowań dysfunkcyjnych w rodzinach dzieci dotkniętych problemem atrezji dróg żółciowych, przed i po przeszczepie wątroby;

3. Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie;

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – w szczególności chorych i niepełnosprawnych;

5. Działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia pacjentów;

6. Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

7. Promocja i organizacja wolontariatu;

8. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

9. Pomoc społeczna;

10. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

11. Działalność naukowo – badawcza;

§ 8

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem atrezji dróg żółciowych

Przygotowywanie dokumentów: edycja i korekta dokumentów, komputerowe redagowanie tekstu, pomoc w pisaniu listów lub streszczeń na potrzeby osób chorych

Udzielanie wsparcia psychologicznego chorym lub niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Zbieranie i przekazywanie środków finansowych lub rzeczowych na leczenie i rehabilitację indywidualnych chorych / niepełnosprawnych;

Wsparcie finansowe, materialne i organizacyjne w spędzaniu czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Przyznawanie lub fundowanie nagród i stypendiów w zakresie objętym celami Fundacji.

Współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania

Organizację koncertów, imprez charytatywnych, aukcji oraz zbiórek publicznych.

Prowadzenie działalności wydawniczej.

Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości.

Organizację konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń itp. w zakresie objętym celami Fundacji.

Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

Wspieranie rozwoju rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i ekonomicznym, a w szczególności w zakresie realizowania zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,

Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

Organizację i prowadzenie biur na terenie całego kraju umożliwiających realizację celów statutowych Fundacji.

Podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem atrezji dróg żółciowych

Zbieranie i przekazywanie środków finansowych lub rzeczowych na leczenie i rehabilitację indywidualnych chorych / niepełnosprawnych;

Wsparcie finansowe, materialne i organizacyjne w spędzaniu czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Przyznawanie lub fundowanie nagród i stypendiów w zakresie objętym celami Fundacji.

Współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania

Organizację koncertów, imprez charytatywnych, aukcji oraz zbiórek publicznych.

Prowadzenie działalności wydawniczej.

Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości.

Organizację konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń itp. w zakresie objętym celami Fundacji.

Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

Wspieranie rozwoju rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i ekonomicznym, a w szczególności w zakresie realizowania zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,

Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

Organizację i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Organizację i prowadzenie biur na terenie całego kraju umożliwiających realizację celów statutowych Fundacji.

Podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem.

Fundacja może posiadać filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 10

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą.

§ 11

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 12

Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja, na mocy uchwały Zarządu, może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne, w tym ciało konsultacyjno – doradcze z udziałem pracowników. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. 

Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek początkowy Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, w przedsięwzięciach z udziałem Fundacji, w spółkach, papierach wartościowych oraz w formie lokat bankowych.

Lokowanie majątku Fundacji w spółkach i papierach wartościowych może być – z zachowaniem przepisów prawa – dokonywane również za granicą.

§ 14

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) subwencji od osób prawnych,

d) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

e) odsetek bankowych,

f) dotacji i subwencji oraz grantów, kontraktów, środków z funduszy publicznych

g) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

h) dochodów z działalności gospodarczej,

i) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

j) dywidend i zysków z akcji udziałów w spółkach

k) innych źródeł prawnie dozwolonych.

Przekazane Fundacji środki majątkowe mogą zostać użyte tylko z poszanowaniem woli Darczyńców. Darczyńca, przy zachowaniu formy pisemnej, może zastrzec rodzaj działalności, na jaki środki te mają być przeznaczone.

Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 15

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 16

Zarząd Fundacji może proponować tworzenie funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć. Stworzenie takiego funduszu wymaga akceptacji Rady Fundacji.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

§ 18

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19

Organem kierującym działalnością Fundacji i ją reprezentującym jest Zarząd Fundacji.

§ 20

Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób powoływanych na 3 letnia kadencje przez Radę Fundacji w drodze uchwały.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Rada Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji powołuje Prezesa Zarządu kierującego pracami tego organu.

Rada Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji może powołać od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu.

Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes lub w razie czasowej przeszkody, jeden z Wiceprezesów.

Członkostwo z zarządzie powstaje gdy zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:

a) osoba jest pełnoletnia

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

c) rozumie i zgadza się z celami statutowymi fundacji

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Zarządu lub odwołania go z pełnionej funkcji przez Radę Fundacji.

Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Fundacji w każdym czasie. Odwołanie następuje w drodze uchwały.

Zarząd raz w roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Fundator może pełnić funkcję członka zarządu.

Fundator może pełnić funkcję prezesa zarządu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Kierowanie działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych;

2) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

3) Zarządzanie majątkiem Fundacji;

4) Ustalanie programów i planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

5) Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdania z działalności Zarządu i przedstawianie ich Radzie Fundacji.

6) Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji;

7) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

8) wnioskowanie o powołanie lub odwołanie określonej osoby z funkcji członka Zarządu Fundacji;

9) Ustanawianie pełnomocników Fundacji

10) Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu, połączenie lub likwidacje Fundacji.

11) Prowadzenie list ofiarodawców;

12) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

13) Uchwalanie regulaminów,

14) Podjęcie decyzji o faktycznym rozpoczęciu działalności gospodarczej,

15) Tworzenie filii i jednostek organizacyjnych Fundacji (po uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodzie Rady Fundacji), opracowanie regulaminu ich działania oraz nadzór nad ich działalnością,

16) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom.

17) Nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami Fundacji stosunku pracy lub cywilno-prawnego oraz ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

§ 22

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.

O zwołaniu posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, w taki sposób, aby można było potwierdzić otrzymanie zawiadomienia oraz je utrwalić, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym doręczonym co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

§ 23

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji oraz pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz nawiązywać umowy cywilnoprawne.

Wynagrodzenie i formę zatrudnienia członków Zarządu określa Rada Fundacji w drodze uchwały.

Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pozostałych pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

Rada Fundacji

§ 24

Fundator, z zastrzeżeniem ust.2, powołuje Radę Fundacji.

Rada Fundacji składa się z 2 do 3 osób.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Rady Fundacji.

Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

W przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego Rady Fundacji liczy się podwójnie.

O zwołaniu posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.

Członkiem Rady może zostać jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która rozumie i zgadza się z celami statutowymi Fundacji.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek rezygnacji członka lub jego śmierci .

Fundator może odwołać członka Rady Fundacji.

W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania Członka Rady Fundacji Fundator może uzupełnić jej skład.

Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Zastępcę.

Posiedzeniom Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego jego funkcje wykonuje Zastępca.

W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator.

Umowy o pracę, umowy równoważne lub umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu zawiera przewodniczący Rady Fundacji.

§ 25

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania i formy zatrudnienia;

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania;

3) zmiany statutu;

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji;

5) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji.

6) nadzór nad działalnością Fundacji.

7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

§ 26

Członek Rady Fundacji może działać przez swego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał musi być załączony do protokołu.

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

§ 27

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania zobowiązań, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie, z których jednym z nich musi być Prezes Zarządu, w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jednoosobowo.

§ 28

Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w razie czasowej przeszkody, jeden z Wiceprezesów.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU

§ 29

Zmiany statutu może dokonać Rada Fundacji na podstawie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Rady Fundacji, w przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego Rady Fundacji liczy się podwójnie.

§ 30

Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 31

Zmiana statutu następuje w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA I POŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 32

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz wyborze i odwołaniu Likwidatorów Fundacji podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Rady Fundacji, w przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego Rady Fundacji liczy się podwójnie.

§ 33

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 34

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów

2.Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji w formie Uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Rady Fundacji, w przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego Rady Fundacji liczy się podwójnie.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§36

W razie śmierci Fundatora, w jego miejsce wchodzą osoby wskazane w testamencie. W przypadku braku takiego wskazania, w skład Fundatorów wchodzą zstępni Fundatora. W przypadku braku zstępnych, w miejsce zmarłego Fundatora wchodzą inni spadkobiercy ustawowi.

Dziękujemy za wsparcie naszych działań

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.